Preventivní hodnocení kraj. rázu

CHKO JESENÍKY

Preventivní hodnocení je zpracováno jako krajinářsko-analytický dokument s návrhovou částí věnovanou odstupňované ochraně krajinného rázu na řešeném území. Výsledky hodnocení jsou především určeny pro činnost Správy CHKO Jeseníky při ochraně krajinného rázu a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v odborné a metodické činnosti věnované chráněným krajinným oblastem. Stejný význam pro příslušné orgány ochrany přírody by měla tato studie v případě, že by se nejednalo o zvláště chráněné území (ZCHÚ).Hodnocení představuje zároveň materiál, kterým je možno přenést poznatky a zájmy ochrany přírody a krajiny do nástrojů územního plánování. Hodnocení je věnováno hlavním aspektům charakteru a rázu krajiny-přírodním podmínkám, stopám kulturně-historického vývoje, vizuálním hlediskům, vyhodnocení prostorových vztahů a vyhodnocení sídelní struktury území z hlediska urbanistické struktury, cenné architektury, obrazu sídla v krajině a jeho rozvojových možností.

Spolupráce: Atelier V-Doc.Ing.arch.I. Vorel, CSc.

Datum realizace 2012