Údaje pro územně analytické podklady pro území města Plzně

PLZEŇ

Studie ochrany krajinného rázu města Plzně je pilotní studií, která je zpracovaná na principu prověřeného metodického postupu, užívaného v preventivních hodnoceních vlivu navrhovaných záměrů na krajinný ráz (Vorel a kol. 2004). Přináší nová krajinářská hlediska do tvorby a projednávání územního plánu.

Má dvě hlavní části, preventivní hodnocení území z hlediska ochrany krajinného árzu a získání údajů pro územně analytické podklady (ÚAP) - jev 17 a jev 18 - dle vyhlášky č.500/2006 Sb., a výchozího právního předpisu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Studie slouží nejenom k definování jevů pro územně analytické podklady města, ale také pro rozhodování orgánu ochrany přírody na území města. Byly proto vymezeny oblasti a místa krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 1147/1992 Sb. a definována opatření k ochraně krajinného rázu pro každou oblast a pro každé z vymezených míst. Byly vymezeny prostorové cézury v příměstské a městské krajině, které v odůvodněných případech brání srůstání jednotlivých celků zástavby. Byly definovány specifické režimy využití prostorů říčních koridorů a byly vymezeny vizuálně exponované svahy terénní hrany, vizuální horizonty hřbetních poloh a terénní dominanty, které společně vytvářejí jedinečné scenérie města Plzně.

Spolupráce : Atelier V-Doc. Ing.arch. I. Vorel, CSc.

Datum realizace 2014