Generel krajinného rázu

JIHOČESKÝ KRAJ

Předmětem Generelu krajinného rázu Jihočeského kraje je celé území kraje včetně velkoplošných zvláště chráněných území. Prvním cílem je vyhodnotit krajinný ráz s cílem vymezit oblasti a místa krajinného rázu na regionální úrovni a vytvořit tak podklad pro řešení problematiky ochrany krajinného rázu v nástrojích územního plánování. Jedná se především o úkol identifikovat jevy nezbytné pro koordinaci územně analytických podkladů kraje a obcí. Jedná se především o identifikaci "oblastí krajinného rázu a o definici jejich přírodní, kulturní a historické charakteristiky. Druhým cílem je vyjasnit koordinaci různých pohledů na charakter krajiny a na hlavní znaky jejího obrazu, resp. krajinné scény. Třetím cílem je vzájemná koordinace mezi Generelem krajinného rázu a Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, neboť tyto dokumenty mají zřetelné vazby.

http://up.kraj-jihocesky.cz/?generel-krajinneho-razu-jihoceskeho-kraje,84

Spolupráce: Atelier V-Doc.Ing.arch. I. Vorel, CSc.

Datum realizace 2009