Preventivní hodnocení kraj. rázu

CHKO BROUMOVSKO

Preventivní hodnocení se zabývá pohledem na vesnické osídlení podle významu sídel v obrazu krajiny a podle přítomnosti hodnot urbanistické struktury a lidové architektury. Jsou navrženy regulativy výstavby, které rámcovým způsobem usmrní charakter a rozsah rozvoje obce.

Preventivní hodnocení je využitelné v pořizování ÚPP a ÚPD. Aspekty krajinného rázu budou uplatňovány v územně analytických podkladech obcí-podkladech pro rozbor udržitelného rozvoje území, kde v příloze č.1 k vyhlášce č.500/2006 Sb. jsou sledovány jevy uvedeny "oblast krajinného rázu a její charakteristika, místo krajinného rázu a jeho charakteristika" a další položky, které s charakterem krajiny souvisejí.

Tyto podklady budou využity při tvorbě územnícha regulačních plánů.

Spolupráce: Atelier V-Doc.Ing.arch. I. Vorel, CSc.

Datum realizace 2010