ÚZEMNÍ STUDIE

BÍTOUCHOV

Územní studie řeší lokalitu urbanistického rozvoje č.1, určenou platným územním plánm pro "bydlení individuální v rodinných domech-vesnické" a to včetně funkčních a prostorových vazeb na navazující části obce. Je navržena zástavba izolovaných rodinných domů s přízemím a obytným podkrovím, případně s hospodářským zázemím a s garáží v objektu nebo na vlastním pozemku. Charakter zástavby bude při novodobém architektonickém výrazu korespondovat s tradičními formami zástavby a tradičními formami a hmotami objektů. Navržené objekty nesmí vybočovat z tradičního měřítka zástavby, vyjímku mohou tvořit objekty vybavenosti (nemusí být však v lokalit umístěny). Územní studie řeší návrh zástavby, veřejných prostranství, dopravní obsluhy, technické infrastruktury a zeleně v návaznosti na urbanistickou strukturu obce.

Spolupráce: Atelier V-Doc.Ing.arch. I. Vorel, CSc.

Realizace 2012-2013.

Návrh individuální zástavby - viz sekce RODINNÉ DOMY - BÍTOUCHOV.

Datum realizace 2012