ÚZEMNÍ STUDIE

ZICHOVEC

Územní studie řeší rozvojovou plochu B1 vymezenou územním plánem včetně funkčních a prostorových vazeb na navazující části obce. Charakter zástavby bude při novodobém architektonickém výrazu korespondovat s tradičními formami zástavby. Územní studie řeší návrh zástavby, veřejných prostranství, dopravní obsluhy, technické infrastruktury a zeleně v návaznosti na urbanistickou strukturu obce a v souvislosti s podmínkami ochrany krajinného rázu v Přírodním parku Džbán.Urbanistická koncepce obytné skupiny vychází ze tří základních principů : 1- vytvoření takové prostorové struktury zástavby, která vytvoří novou náves-nový společenský prostor obce.2-vytvoření velmi členitého a rozmanitého obytného rpstředí nízkopodlažní zástavby s různými náměstíčky, rozšířeními ulic, zelení, hřišti a s výhledem do krajiny směrem na Slánsko.3-vytvoření systému pěších cest uvnitř skupiny a návaznosti vně skupiny tak,aby bylo možno procházet skupinou i celou vesnicí při každodenních procházkách starších obyvatel, matek s kočárky a s dětmi, i mládeže na kolečkových bruslích.

Spolupráce: Aterlier V-Doc.Ing.arch. I. Vorel, CSc.

Datum realizace 2011