ÚZEMNÍ STUDIE

ČERNUC

Architektonicko-urbanistická studie řeší návrh nového centra obce, které v současném urbanistickém uspořádání obce chybí. Jedná se o vizuálně a strategicky exponované prostory a nemovitosti, které jsou v majetku obce. Tyto prostory by se měly stát novým místem setkávání pro občany a návštěvníky obce a měly by obec reprezentovat. Územní studie by měla zároveň sloužit jako územně plánovací podklad pro nový územní plán. Ověří možnosti a podmínky změn v tomto území a může být neopominutelným podkladem pro rozhodování obce v daném území. Územní studie vymezuje centrum a vytváří rekreační pobytové plochy, rozšiřuje a doplňuje stávající občanskou vybavenost v souladu se strategickým plánem, propojuje dominantní body centra obce - obecní úřad-kaple sv. Linharta - vodní nádrž Ouválek. Řeší koncepci zeleně, včetně prvků drobné architektury a veřejného mobiliáře, dopravu v klidu, zásobování nových objektů a jejich napojení na stávající technickou infrastrukturu.

SPOLUPRÁCE: Ing. Martina Komínková

 

Datum realizace 2021