ÚZEMNÍ STUDIE

KONOJEDY

V platném územním plánu obce Kokojedy z r.2005 představuje likalita U kříže jedinou ucelenou větší rozvojovou plochu venkovské zástavby vázanou na zástavbu vlastní obce. Vzhledem k cennosti těchto rozvojových rezerv obce byla zpracována územní studie, aby prověřila možnosti zástavby a vytvořila podklad bezprostředně využitelný pro dokumentaci pro územní řízení. Řešené území se nachází na východním okraji obce-mezi stávající zástavbou a bývalým zemědělským areálem. Rozvojová plocha je napojena jak ze severu, tak místní komunikací ze západu od existující trafostanice z křižovatky v blízkosti kostela.Cílem studie je analyzovat aktuální a předpokládané potřeby v území, technické a ekonomické možnosti realizace záměrů a vytvořit koncepci uspořádání území, případně navrhnout etapizaci výstavby.Je nutno navrhnout zástavbu izolovaných rodinných domů, vyjímečně řadových domů v krátkých řadách (3-4objekty). Charakter zástavby bude při novodobém architektonickém výrazu korespondovat s tradičními formami zástavby a tradičními formami a hmotami objektů.

Spolupráce: Atelier V-Doc.Ing.arch. I.Vorel, CSc.

Datum realizace 2010